Environmentální cíle

Environmentální profil společnosti je určen k informaci pro orgány státní správy, všechny obchodní partnery, subdodavatele, zaměstnance společnosti a ostatní spolupracující zainteresované strany a veřejnost.

Společnost projevuje trvalý zájem o dosažení a prokázání dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů podporujících ochranu životního prostředí. Na základě zavedeného Systému environmentálního managementu, který je součástí Integrovaného systému řízení (dle požadavků norem ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007), schválilo vedení společnosti následující environmentální profil pro období 2017.

Vedení společnosti si uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje ochranu životní prostředí. Rozvoj společnosti je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí, tj. na principech trvale udržitelného rozvoje. Všichni pracovníci společnosti jsou si vědomi odpovědnosti vůči budoucímu pokolení. Cesta k uplatňování této odpovědnosti je stanovena Politikou společnosti, kterou je deklarována snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí.

Jedním z výchozích materiálů pro stanovení Environmentálního profilu společnosti je registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. Konkrétní environmentální cíle jsou definovány v rámci přezkoumání vedením a jsou zaměřeny zejména na trvalé záměry environmentální politiky, která je zpracována v rámci Politiky společnosti a vychází z níže uvedených trvalých zásad společnosti k ochraně životnímu prostředí

  • V souladu s platnou legislativou zajišťovat ve všech oborech a činnostech ochranu životního prostředí a dodržovat stanovené postupy tak, aby vůči EMS nebyla vznesena žádná stížnost a společnost nebyla zatížena žádnou sankcí. Péči o životní prostředí považovat za součást řízení firmy. Formou interních auditů provádět kontrolní činnosti, kterými je zjišťováno dodržování vymezených zásad u všech organizačních složek společnosti zahrnutých do Integrovaného systému řízení.
  • Preferovat nové pracovní postupy a nová technologická zařízení. Jejich efektivním využíváním minimalizovat spotřebu energií a surovin, trvale snižovat zatížení životního prostředí a minimalizovat výskyt havarijních stavů, zejména v oblasti stavební výroby. Zavádět a používat snadno odbouratelné chemické látky a prostředky a tím být k přírodě šetrnější. Snižovat vznik odpadů a znečišťování ŽP. Zajistit bezpečné nakládání s odpady včetně jejich zneškodnění. Minimalizovat škodlivé emise a hluk. Ochranu životního prostředí chápat jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než jakékoliv dodatečné řešení.
  • Zaměstnanci mají vymezeny odpovědnosti a pravomoci ve vztahu k životnímu prostředí a jsou povinni dodržovat postupy minimalizující vznik havarijního stavu. Zaměstnanci jsou v souladu se stanovenými postupy pravidelně vzděláváni. Pravidelný výcvik a vzdělávání zaměstnanců jsou chápány jako jedna z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí. Je zřejmé, že každé školení nebo seminář, kterými se zvyšuje odbornost zaměstnanců, snižuje riziko mimořádných událostí.
  • Uplatňovat princip otevřené komunikace se státními úřady, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a veřejností, založený na předávání pravdivých a ověřených informací, které se týkají ochrany životního prostředí. Výběr dodavatelů u služeb ovlivňujících jakost, EMS a BOZP provádět podle stanovených kritérií a jejich způsobilost a kvalifikaci průběžně ověřovat. U projektantů a subdodavatelů vyžadovat návrhy řešení a technologických postupů, které odpovídají přijatým zásadám environmentálního profilu.

Společnost má vypracovány postupy pro stanovená monitorování a měření. Mezi hlavní sledované údaje patří spotřeba energií, pohonných hmot, produkce a nakládání s odpady a obaly. Postupy rovněž zahrnují sledování zlepšování životního prostředí.

Společnost přijímá preventivní opatření, aby zabránila nepříznivým dopadům na životní prostředí – např. znečištění ovzduší, vod, půdy, veřejných komunikací, vliv hluku na okolí, množství odpadu.

Cílem společnosti je minimalizace spotřeby materiálů a surovin na úroveň stanovenou technickými normami a předpisy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, včetně energií – pohonné hmoty a to zejména v oblasti dopravy. Snahou je, aby realizované činnosti byly co nejšetrnější k životnímu prostředí. Dodavatelé jsou seznamováni se zásadami optimalizace technologických postupů a s požadavky na strojní mechanizační prostředky a nakládání s odpady. Pro další snižování zátěží životního prostředí je ve stanovených intervalech a termínech zajišťován servis vozidel s cílem minimalizovat škodlivé emise do ovzduší, omezovat hluk na přijatelnou míru a zamezovat úkapům provozních kapalin, zejména ropných látek. Do procesu snižování produkce škodlivin (emise, odpady) jsou zapojeni všichni zaměstnanci.

Společnost pravidelně vyhodnocuje spotřeby energií, produkci a recyklaci odpadů. Toto vyhodnocení je součástí tohoto environmentálního profilu.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto Environmentálním profilu a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho trvalé naplňování. Společnost se tímto zavazuje k provádění vyhodnocování environmentálního profilu společnosti. Výsledky vnitřních auditů, analýz a poznatky z certifikačních auditů budou průběžně projednávány ve vedení společnosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního profilu.

Poptávkový formulář

Máteli jakýkoli dotaz neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.*) Takto označená pole prosíme vyplňte.

© 2011 Výtahy1 EcoLifts s.r.o.
O nás - ISO 9001:2008

Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE

- Praha -

Jenečská 624/35, 161 00 Praha 6, Liboc,
Tel: +420 773 634 701, E-mail: info@vytahy1.cz

- Dobruška -

Kounov - Rozkoš 47, 518 01 Dobruška
Tel: +420 773 634 702, E-mail: infod@vytahy1.cz