Výtahová terminologie

bezpečnostní lano

pomocné lano, které je připevněno ke kleci a závaží a které vybavuje zachycovače při přetržení nosných prostředků.

bezpečnostní obvod

souhrn elektrických bezpečnostních zařízení zapojených do série

bezpečnostní ventil

ventil, který se samočinně uzavře, jakmile v něm poklesne tlak v důsledku zvýšeného průtoku v předem daném směru o předem danou hodnotu

bezpečnostní tlakový ventil

ventil omezující tlak na předem stanovenou hodnotu odčerpáním kapaliny

cestující

každá osoba dopravovaná v kleci výtahu

dojíždění

činnost, která zvyšuje přesnost zastavení klece ve stanicích

dosedací zařízení

mechanické zařízení pro zastavení nežádoucího klesání klece a jejího udržení na pevných narážkách

elektrický malý nákladní výtah

malý nákladní výtah, u něhož zvedání je provedeno pomocí lan nebo řetězů mezi klecí malého nákladního výtahu a elektricky poháněným výtahovým strojem

elektrické zařízení zabraňující klesání klece

soubor bezpečnostních opatření zabraňujících klesání klece

horní část šachty

prostor šachty mezi horní krajní stanicí a stropem šachty

hydraulický malý nákladní výtah

malý nákladní výtah, u kterého sílu pro zvedání dodává elektricky poháněné čerpadlo, které dopravuje hydraulickou kapalinu do hydraulického válce působícího přímo nebo nepřímo na klec (může být použito více motorů, čerpadel a hydraulických válců)

hydraulický válec

zařízení s válcem a pístem tvořící hydraulickou jednotku

hydraulický výtah

výtah, u kterého sílu pro zvedání dodává elektricky poháněné čerpadlo, které dopravuje hydraulickou kapalinu do přímočarého hydraulického válce působícího přímo nebo nepřímo na klec (může být použito více motorů, čerpadel a hydraulických válců)

jednočinný hydraulický válec

hydraulický válec, jehož pohyb v jednom směru je vyvolán působením tlaku kapaliny a ve směru opačném působením zemské tíže

jmenovitá rychlost

rychlost klece v v m/s, pro kterou byl výtah navržen

vm = jmenovitá rychlost v m/s pro směr nahoru,
vd = jmenovitá rychlost v m/s pro směr dolů,
vs = vyšší z obou hodnot jmenovitých rychlostí v m/s

klec

část výtahu určená pro osoby a náklad

klouzavé zachycovače

zachycovače, u kterých je zpomalení vyvoláno brzděním na vodítkách a u kterých je zvláštním opatřením omezena síla působící na klec a závaží

kostra

kovová konstrukce, která nese klec a závaží a která je spojena s nosnými prostředky; může být součástí stěn klece

malý nákladní výtah

zdvihací zařízení obsluhující stanovené stanice, mající klec, jejíž vnitřek se považuje za nepřístupný pro osoby vzhledem k jejím rozměrům a její konstrukci, pohybující se mezi pevnými vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15˚;

pro splnění podmínky nepřístupnosti klece, rozměry klece nesmí být větší než:

a)      podlahová plocha, 1 m2,
b)      hloubka, 1 m,
c)       výška 1,2 m;

výška 1,2 m nemusí být dodržena, má-li klec více stálých oddílů, z nichž každý splňuje výše uvedené požadavky

minimální únosnost lana

síla odpovídající součinu průřezu jmenovitého průměru lana v mm2, jmenovité pevnosti drátů v tahu v N/mm2 a součinitele pro odpovídající konstrukci lana

nákladní výtah

výtah určený především k dopravě nákladů, zpravidla s doprovodem osob

nárazník

pružná narážka na konci jízdní dráhy zpomalující pohyb využitím tekutiny nebo pružin (nebo podobných prostředků)

nosnost

zatížení, pro které byl výtah navržen

odjišťovací pásmo

pásmo pod a nad stanicí, v němž se musí nalézat podlaha klece, aby mohlo dojít k odjištění šachetních dveří v této stanici

ochranná prahová deska

svislý hladký díl pod prahem stanice nebo klece

omezovač rychlosti

zařízení, které při dosažení předem určené rychlosti klece výtahu vypne pohon a je-li to nutné, vybaví zachycovače

prohlubeň

část šachty pod dolní krajní stanicí

prodávající

fyzická nebo právnická osoba, která dodává výtah pro první užití

prohlubeň

část šachty pod dolní krajní stanicí

prostor pro kladky

prostor, v němž jsou umístěny kladky a ne výtahový stroj a může tam být umístěn také omezovač rychlosti a elektrické zařízení

samosvorné zachycovače

zachycovače, které působí na vodítka plnou silou téměř okamžitě

samosvorné zachycovače s tlumením

zachycovače, které působí na vodítka plnou silou téměř okamžitě, přičemž však síly působící na klec, vyvažovací nebo vyrovnávací závaží jsou omezeny tlumením

strojovna výtahu

prostor, v němž je umístěn výtahový stroj a související příslušenství

svěrací zařízení

mechanické zařízení k zamezení klesání, které při svém působení zastaví klec jedoucí směrem dolů a udrží ji v klidu v kterémkoliv bodě její dráhy

šachta

prostor, v němž se pohybuje klec a případně závaží; tento prostor je obvykle ohraničen podlahou prohlubně, stěnami nebo případným ohrazením v šachtě a stropem šachty

škrticí ventil

ventil, jehož vstup a výstup jsou spojeny omezeným průřezem

škrticí zpětný ventil

ventil, který dovoluje volný průtok v jednom směru a omezuje průtok v druhém směru

tlak při plném zatížení

statický tlak v potrubí spojeném přímo s hydraulickým válcem, při poloze klece zatížené jmenovitým zatížením v horní krajní stanici

uzavírací ventil

ručně ovládaný ventil dovolující nebo zabraňující průtoku v obou směrech

užitná plocha klece

plocha klece měřená 1 m nad podlahou, bez přihlédnutí k madlům, kterých se mohou přidržovat osoby nebo o které se může opírat náklad během provozu výtahu

uživatel

osoba, která výtah ovládá

ventil pro směr dolů

elektricky řízený ventil hydraulického obvodu pro jízdu klece směrem dolů

vodítka

pevné díly, které slouží k vedení klece, popřípadě závaží

vrstvené sklo

sklo složené ze dvou nebo více vrstev navzájem spojených tenkou vrstvou plastické hmoty

vyrovnávací závaží

hmotnost závaží, která šetří energii vyvážením celé nebo části hmotnosti klece

vyrovnávání

činnost, která dovoluje po zastavení výtahu korigovat polohu klece během nakládání a vykládání, je-li to nutné i několika následujícími pohyby (samočinně nebo krátkodobým zapínáním a vypínáním)

výtah s kinematicky vázaným pohonem

výtah zavěšený na řetězech nebo lanech, poháněný jiným způsobem než třením

výtah s nepřímým pohonem

hydraulický výtah, jehož píst nebo válec je spojen s klecí nebo její kostrou prostřednictvím nosných prostředků (lan, řetězů)

výtah s přímým pohonem

hydraulický výtah, jehož píst nebo válec je přímo spojen s klecí nebo jeho kostrou

výtah s třecím kotoučem

výtah, jehož pohon spočívá v tření mezi nosnými lany a drážkami třecího kotouče výtahového stroje

výtahový stroj hydraulického výtahu

zařízení, obsahující čerpadlo, motor čerpadla a ovládací ventily, které pohání a zastavuje výtah

výtahový stroj trakčního výtahu

zařízení včetně motoru, které pohání a zastavuje výtah

vyvažovací závaží

hmotnost závaží, která zabezpečuje trakci

zachycovače

mechanické zařízení, které slouží k zastavení a udržení klece v klidu, závaží při nadměrné rychlosti ve směru jízdy dolů, nebo při přetržení nosných prostředků

závěsný kabel

ohebný kabel mezi klecí a pevným bodem v šachtě

zpětný ventil

ventil, který dovoluje průtok pouze v jednom směru

Poptávkový formulář

Máteli jakýkoli dotaz neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.*) Takto označená pole prosíme vyplňte.

© 2011 Výtahy1 EcoLifts s.r.o.
O nás - ISO 9001:2008

Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE

- Praha -

Jenečská 624/35, 161 00 Praha 6, Liboc,
Tel: +420 773 634 701, E-mail: info@vytahy1.cz

- Dobruška -

Kounov - Rozkoš 47, 518 01 Dobruška
Tel: +420 773 634 702, E-mail: infod@vytahy1.cz