Politika společnosti

3Politika jakosti, Environmentální politika a Politika BOZP společnosti

Vybudování integrovaného systému dle požadavků norem ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007 je strategickým záměrem naší společnosti, chceme tímto vyjádřit, že naší prioritou jak ve vztahu k našim zákazníkům, partnerům, tak také ve vztahu k zaměstnancům, co nejméně svou činností zatěžovat životní prostředí a případné dopady své činnosti minimalizovat a zaměřit se na ochranu bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců, ale i partnerů.

Vedení společnosti vyhlašuje politiku Integrovaného systému managementu pro oblast jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s následujícími zásadami:

 • Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost.
 • Prevencí rizik a znečišťování předcházet vzniku mimořádných událostí, které by mohly mít vliv a negativní důsledky na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a škodám na majetku.
 • Dodržovat platné zákony a nařízení při každé své činnosti v rámci celé společnosti.
 • Ve všech podnikových činnostech se snažíme dávat přednost preventivním přístupům.
 • Všem pracovníkům zajišťujeme trvale plnohodnotné vybavení pracovními pomůckami nejvyšší kvality.
 • Trvale zvyšujeme kvalifikaci našich pracovníků a jejich připravenost na havarijní situace.
 • Vyhodnocujeme povahu a rozsah dopadů činnosti, výrobků a služeb společnosti na životní prostředí a na tomto základě provádíme příslušná zlepšovací opatření.
 • Usilujeme o snižování nároků na spotřebu zdrojů (materiálu, energií).
 • Snažíme se omezovat a snižovat objem odpadů, které vznikají při realizaci jednotlivých zakázek.
 • Naším cílem je zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Byť i jediný lidský život stojí za zvýšení pracovního úsilí všech našich zaměstnanců.
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení společnosti.
 • Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se stání správou. Každý názor může být pro naši práci přínosem.

Tato politika jakosti slouží jako základ pro stanovení cílů integrovaného systému, vedení společnosti stanovilo základní principy pro jejich stanovení a plánování v následujících bodech:

Spokojenost zákazníka

 • dosáhnout maximální spokojenosti našich zákazníků.
 • požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé a mají nejvyšší prioritu.
 • poskytovat našim zákazníkům komplexní služby v nejvyšší kvalitě s ohledem na dodržení bezpečnosti práce a minimálního dopadu na životní prostředí

Zlepšování nabízených služeb

 • učíme se ze všeho, co děláme
 • každý pracovník si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu, bezpečnost a ekologii je odpovědný svými každodenními výkony.
 • každý pracovník musí být pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného školení a vzdělávání.
 • klást důraz na prevenci, ve všech činnostech upřednostňovat preventivní přístup. Každé riziko ohrožení, jsou pracovníci povinni bezodkladně řešit, případně okamžitě hlásit vedení
 • spolupracovat pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež klademe na kvalitu, bezpečnost a ekologii v rámci námi nabízených služeb a usilovat o navázání trvalého oboustranně prospěšného partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb

Orientace společnosti

 • vedení společnosti vytváří takové prostředí, aby zaměstnanci mohli přispívat k dosažení cílů společnosti zodpovědným vykonáváním své práce a prohlubováním odborného vzdělání.
 • procesní způsob řízení jednotlivých činností a souvisejících zdrojů doplníme operativním a tím zkvalitnit poskytování služeb
 • vedení společnosti se bude zasazovat o neustálé zlepšování integrovaného systému, který je zaveden a neustále rozvíjen.
 • Hledat nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, neustálého zlepšování, snižování nákladů, abychom plně uspokojili požadavky a očekávání našich zákazníků.

S touto politikou jakosti jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti a je závazná pro jejich chování a jednání.

© 2011 Výtahy1 EcoLifts s.r.o.
O nás - ISO 9001:2008

Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE

- Praha -

Jenečská 624/35, 161 00 Praha 6, Liboc,
Tel: +420 773 634 701, E-mail: info@vytahy1.cz

- Dobruška -

Kounov - Rozkoš 47, 518 01 Dobruška
Tel: +420 773 634 702, E-mail: infod@vytahy1.cz